Chauffeur FAQ

Geldt er een CAO?

Ja. Ondernemersvereniging KNV sluit samen met vakbonden FNV en CNV een CAO af. Deze wordt door het ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard. Dus de CAO geldt niet alleen voor leden van KNV, maar voor alle taxibedrijven en werknemers in de taxibranche. De tekst van de CAO is terug te vinden door hier te klikken.

Kun je als zzp’er zonder taxivergunning werken?

Dat kan. In de zin dat je je als taxichauffeur kunt verhuren aan een taxibedrijf. Je rijdt dan voor rekening en risico van het taxibedrijf dat jou inhuurt. Denk wel aan eventuele fiscale aspecten. Immers, als je maar één opdrachtgever hebt, kan het zo zijn dat de Belastingdienst van mening is dat er sprake is van een verkapt loondienstverband. Verdiep je hier goed in en kijk ook eens op de site van de Belastingdienst.

Wat is er nodig om taxichauffeur te worden?

Een medische verklaring van een daartoe bevoegde arts, die aangeeft dat er geen medische beperkingen zijn, een Verklaring omtrent Gedrag (VOG), een geldig rijbewijs en het chauffeursdiploma taxi. Hiermee kun je bij Kiwa Register een chauffeurskaart aanvragen.

Kan ik als taxichauffeur qua uren net zoveel werken als ik zelf wil?

Nee, dat kan niet. Je hebt in Nederland te maken met de regels uit het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atbv). Bekijk de inhoud daarvan eens goed via deze site.

Kan ik mijn pauze op een taxistandplaats genieten?

Nee dat mag formeel niet. Een taxistandplaats is een plek waar je je als chauffeur of ondernemer aanbiedt aan de klant voor werk (je staat te wachten op werk). De klant moet dus elk moment in kunnen stappen en kan elke taxi uit de rij nemen. Je zult je pauze dus elders moeten nemen. En denk er aan, dat je de BCT ook in de arbeidsmodus hebt staan. Meer informatie is terug te vinden op de site van ILT, of door hier te klikken.

Ik ben een zelfstandige chauffeur en moet voldoen aan de wekelijkse rust. Maar hoe moet ik tellen?

Voor een zelfstandige chauffeur geldt: “In iedere periode van 14 x 24 uur minimaal 72 uur rust. Dat mag gesplitst worden in blokken, van minimaal 24 uur aaneengesloten”.

Voorbeeld: kan ik een periode van 14 dagen beginnen met 3 dagen rust, dan 11 dagen weken, vervolgens begint de 2e reeks van 14 dagen, die ik afsluit met 3 dagen rust ? M.a.w. ik werk 22 dagen aaneengesloten.
Nee, dit kan niet. De berekening van de periode van 14 dagen start aan het einde van de eerste 3 dagen rust. Vervolgens moet binnen de komende 14 dagen die 72 uur wekelijkse rust liggen.

Moet ik na 5,5 uur werken een pauze nemen?

We horen geregeld in de branche dat men denkt dat precies na 5,5 uur werken een pauze genoten moet worden. Dat is niet het geval.

De letterlijk tekst van het artikel in de wet is (het Atbv verwijst naar het ATW (artikel 5:4 ATW)):
De werkgever organiseert de arbeid van een werknemer van 18 jaar of ouder zodanig, dat indien hij:
a. meer dan 5,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten;
b. meer dan 10 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 45 minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten.

(we gaan er hier even vanuit dat de werkgever niet met PVT of OR heeft afgesproken dat de collectieve regeling geldt, lid c uit de wettekst).

In de tekst (a) staat dat als er meer dan 5,5 uur gewerkt wordt (en niet meer dan 10 uur, want dan geldt b) de arbeid onderbroken moet worden door een pauze van tenminste 30 minuten. Dat betekent dat ergens in het totale tijdvak dat een werknemer werkt (stel iemand werkt 8 uur), dan moet er in die periode ergens 30 minuten pauze zitten (en dat kan ook 2x 15 minuten zijn).

Let wel op: de pauze kan niet meteen bij aanvang van een dienst of helemaal aan het einde genomen worden. Zoals hierboven staat moet een dienst onderbroken worden door een pauze. Als je een dienst aanvangt en meteen pauze neemt, wordt de arbeid dus niet onderbroken (idem met aansluitend einde dienst).

Als de arbeid dus onderbroken moet worden en je mag niet direct bij aanvang of aan het einde van je werk een pauze nemen, wanneer dan wel ? Mag je bijv. na 5 minuten (of na 1 minuut al) na starten met werken, al je pauze nemen (dus bijv.: aanvang dienst, 5 minuten werken, dan 15 minuten pauze en vervolgens 6 uur arbeid) ? Het is heel kort, maar dan is de arbeid wel onderbroken, klopt dit?
Dat klopt, het is natuurlijk niet de bedoeling, maar de wetgever heeft dit niet nader gedefinieerd, dat er bijvoorbeeld een bepaalde minimale tijd na aanvang van de dienst of een maximale tijd voor het einde van de dienst in acht moet worden genomen.

Met welke chauffeurskaart mag ik welk type taxivervoer doen?

In onderstaande schema staat met welk type chauffeurskaart bepaald taxivervoer wel of niet gedaan mag worden:

Soort vervoerLWT-kaartChauffeurskaart beperktChauffeurskaart volledig
LLV/GVV*JaJaJa
RegiotaxiJaNeeJa
StraattaxiNeeNeeJa
SchipholvervoerNeeNeeJa
WMOJaNeeJa
ZZVJaNeeJa
ValysJaNeeJa

*GGV staat voor groepsvervoer, meestal vervoer van bewoners van instellingen of mensen die naar de dagopvang gaan. Dat zijn net als LLV vaste groepen.

Hoe moet ik omgaan met een hulphond?

Het is niet toegestaan om hulphonden te weigeren in taxi voertuigen.

Dit is inmiddels ook wettelijk van kracht geworden, doordat Nederland op 14 juni 2016 het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft geratificeerd. Dankzij dit Verdrag mogen assistentiehonden vanaf genoemde datum niet meer worden geweigerd in openbare ruimten, art. 9. Blindengeleidehonden, hulphonden, signaalhonden, honden voor mensen met PTSS (bijvoorbeeld veteranen) zijn enkele voorbeelden van assistentiehonden. Ook taxi’s mogen mensen met een assistentiehond niet weigeren in hun auto’s. Een excuus als allergie mag geen reden zijn om een persoon met assistentiehond niet mee te nemen. Dit verdrag gaat zelfs nog verder dan de algemene vervoersvoorwaarden taxi.

Dit alles is in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verduidelijkt op grond van dit VN Verdrag en neergelegd in artikel 2:
“1. Het verbod van onderscheid houdt mede in dat degene, tot wie dit verbod zich richt, gehouden is naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij deze voor hem een onevenredige belasting vormen.
2. Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het toelaten van assistentiehonden.”

Welke documenten moet ik verplicht bij me hebben (om bij een eventuele inspectie te kunnen tonen)?

Dat zijn de volgende documenten:

  • een geldige chauffeurskaart taxi
  • een geldig rijbewijs
  • kentekenbewijs voertuig (incl. APK keuring en verzekeringskaart)
  • in geval van straattaxi werk: tarievenkaart
  • in geval van straattaxi: keuringsbewijs en het ijkrapport (overeenstemmingsbeoordeling) van de taxameter
Er wordt gevraagd om een VOG Kinderopvang, hoe zit dat ?

Per 1 maart 2018 moet iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Taxichauffeurs, die vervoer verrichten op basis van een overeenkomst tussen een taxibedrijf en een kinderopvang organisatie, moeten in dit register worden opgenomen. Om daarin opgenomen te kunnen worden moet er een VOG Kinderopvang worden overlegd. De VOG en de continue screening die taxichauffeurs reeds hebben en ondergaan is niet afdoende.

In de bijlage is het antwoord op een aantal veelgestelde vragen te vinden.

Het kan zijn dat er in het veld soms wat wisselend met de regeling wordt omgegaan. Daarom adviseren we je het contact op te zoeken met de kinderopvang organisatie(s) waar je vervoer voor doet. Om van hen te horen hoe zij een en ander precies zien dan wel ingevuld willen hebben. En of er rondom de extra kosten van de VOG en registratie nadere afspraken zijn te maken.

De ‘kortingsknop’ die chauffeurs in sommige gevallen gebruiken voor een lager tarief, is verboden. Hoe zit dat ?

Op basis van de regelgeving is het altijd mogelijk om korting te geven op tarieven of om een vast tarief overeen te komen met de reiziger. Dit staat los van de Boordcomputer Taxi (BCT). De aanwezigheid van een speciale knop hiervoor heeft te maken met de taxameter. Sommige chauffeurs hebben hiervoor een taxameter-module in de BCT, maar dit is afhankelijk van het merk en type. De BCT mag wel beschikken over een kortingsknop, de taxameter niet. In de BCT wordt het bruto ritbedrag alsmede de eventuele korting vastgelegd. Op een taxameter dus niet.

  • Je hebt een BCT en een taxameter, wat is het verschil ?

Een taxameter is nodig voor chauffeurs actief in de opstapmarkt. Zij moeten zich ook houden aan de maximum regeling tarieven. In de taxameter staan de tarieven die de ondernemer hanteert. Deze loopt mee gedurende de rit, waardoor de klant ziet wat de ritprijs wordt. Er is een maximumtarief dat als starttarief gehanteerd mag worden, voor elke gereden kilometer en elke minuut. Ook is er een maximum voor het wachttarief. Wat ook mag in de opstapmarkt, is een vaste prijs afspreken. Ook als deze vaste prijs hoger uitvalt dan de ritprijs volgens de taxameter. Echter, dat mag alleen als voorafgaand aan de rit deze vaste prijsafspraak is gemaakt (aantoonbaar bijvoorbeeld d.m.v. ritboekingenbevestiging) en de klant er dus bewust zelf voor heeft gekozen.

De Boord Computer Taxi (BCT) registreert digitaal de pauzes, rust- en arbeidstijden van de taxichauffeur en registreert de kilometers. Dit werd voorheen gedaan door het met de hand invullen van werkmappen en rittenstaten. Sinds 1 februari 2015 moet elke taxi een BCT ingebouwd hebben. Er zijn op dit moment drie leveranciers die zijn goedgekeurd voor het leveren van een BCT. Dat zijn Cabman, Neone en Quipment.

  • Mag gebruik van de kortingsknop niet meer?

De Europese Richtlijn voor Meetinstrumenten is aangepast en taxameters vallen daar onder, net als bijvoorbeeld kassa’s. Het is een nieuwe eis in die EU-wetgeving dat een korting niet meer gegeven mag worden op de manier zoals dat altijd werd gedaan. Dat heeft per 2018 dus ook gevolgen gehad voor taxi. De achtergrond hiervan zou fiscale fraude zijn. De wijziging, die vanwege fiscale fraude in andere op verzoek van andere landen dan Nederland tot stand gekomen. De Nederlandse overheid had geen moeite met de kortingsregeling. Bij de verandering is de branche niet betrokken geweest, pas achteraf werd dit duidelijk. Het geldt alleen voor korting geven aan het einde van ritten op de taxameter.

  • Waarom mag het niet van de wet?

Er was (in andere landen) sprake van fraude, waarbij na het afrekenen van het volle tarief alsnog een korting werd doorgevoerd om een deel van het ritbedrag buiten de boeken te houden. Voor de belastingdienst is de situatie nu dus transparanter.

Het zogenaamd ‘nultarief’ gebruiken mag overigens nog wel. Dat betekent dat je op een nultarief de rit doet, en na afloop van de rit een toeslag invoert. Dat maakt dan de ritprijs. Zo kun je een korting dus nog wel hanteren. Je mag ook lagere tarieven in de taxameter zetten. En dus op die manier een korting geven in de vorm van lagere taxametertarieven. Je mag ook werken met kortingkaarten. Bijvoorbeeld aan het einde van de rit een kaart door de lezer halen die dan korting geeft.

Verder kun je in de taxameter een tarief laten lopen waarin een korting met een x percentage bijvoorbeeld, al is verwerkt.

  • Hoe zit het bij besteld vervoer (via internet, telefoon of app)?

Bij bestelde ritten hoef je geen taxameter meer te gebruiken (sinds 2016), als je uitsluitend en alleen bestelde ritten doet. Je kunt dan helemaal je eigen systeem van prijsberekening toepassen. Als je het maar van te voren duidelijk maakt. Op je website of op een duidelijke manier in het voertuig. De overheid heeft ervoor gekozen om de taxameter alleen nog verplicht te stellen voor opstapwerk.

  • Hoe zit het met een BCT die gekoppeld is met een taxameter en een BCT die niet is gekoppeld ?

De BCT’s en taxameters zijn in de meeste gevallen gekoppeld. Het zou alleen kunnen zijn dat chauffeurs dit zelf ontkoppelen.

Bij de Cabman BCT is de taxametermodule een sofware-component in de BCT die je wel of niet aan kunt zetten. Aanpassing van de wetgeving had dus vooral bij deze BCT’s gevolgen en hier is de ‘kortingsknop’ er uit gehaald. Er is dus een koppeling tussen taxameter en BCT en de ritprijs verschijnt automatisch op de ritbon die uit de BCT moet komen. In die situatie kun je ook nog een korting doorvoeren op de ritprijs. Je moet dan voor de fiscus goed administreren dat je dat doet, zodat die later bij een eventuele controle van je aangifte je niet beschuldigt van het wegpoetsen van een deel van je omzet.

Bovenstaand overzicht met vraag en antwoord bestaat uit algemene informatie. Ons advies is om ook met je BCT/taxameter leverancier contact op te nemen. Zij zijn in staat advies op maat te verschaffen.

Hoe zit het met klanten vervoeren van en naar het buitenland ?

Dit vervoer mag plaatsvinden met een Nederlands taxivoertuig mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. vervoer in gesloten rondritten, dat wil zeggen vervoer dat begint en eindigt in Nederland en dat wordt uitgevoerd met dezelfde auto waarbij over het gehele traject dezelfde reizigers worden vervoerd;
b. vervoer waarbij de heenreis naar het buitenland met reizigers en de terugreis naar Nederland, zonder reizigers geschiedt;
c. vervoer waarbij de heenreis naar het buitenland zonder reizigers geschiedt teneinde reizigers op te halen die worden vervoerd naar een bestemming in Nederland;
d. vervoer waarbij de heenreis naar het buitenland met reizigers geschiedt en waarbij de terugreis met andere reizigers geschiedt en de bestemming in Nederland ligt.

Simpel gezegd: als je bijv. een klant moet ophalen, die jou besteld heeft, op luchthaven Brussel die naar Nederland wil, kan dat. Of als je een klant vanuit Nederland naar luchthaven Aken wilt brengen mag dat ook. Wat niet mag is dat je wat rondrijdt in het buitenland en toevallig een opstapper meeneemt die naar Nederland wil, of dat je in bijvoorbeeld Duitsland een klant ophaalt die naar een ander adres in Duitsland toe moet. Dan moet je namelijk voldoen aan de in dat land geldende taxiwet- en regelgeving.

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading