Ondernemer FAQ

Zijn de BCT-gegevens de basis voor de CAO-controle?

Door de komst van de BCT is de registratie veranderd. Voorheen werden arbeidstijden, pauzes en rusttijden in een werkmap genoteerd en ritgegevens op een rittenstaat. Zowel SFT als ILT controleren op gebruik van de BCT en de registratie. SFT maakte een overzicht met vaak gestelde vragen. Klik hier voor de antwoorden daarop.

Waar kan ik vinden welke taxiondernemers er zijn?

Via de website van Kiwa Register is een overzicht terug te vinden van alle bedrijven in Nederland die een taxivergunning hebben.

Mag ik een vaste ritprijs afspreken met een klant?

Dat mag, ook als de vaste prijs hoger uitvalt dan de ritprijs volgens de meter. Echter, het mag alleen als voorafgaand aan de rit deze vaste prijsafspraak is gemaakt en de klant er dus bewust zelf voor heeft gekozen.

Mag je zelf bepalen welke tarieven je gebruikt?

Dat hangt er van af: in welk deel van de taximarkt ben je actief ? In de zogenaamde opstapmarkt (werken vanaf een standplaats of klanten meenemen die op straat hun hand opsteken voor een taxi) geldt de maximum tariefstructuur. Bekijk de inhoud daarvan eens goed via deze site.

Wat is er nodig om taxiondernemer te worden?

Een inschrijving bij de KvK en een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Daarmee kun je via Kiwa Register een ondernemersvergunningaanvragen.

Per 2020 komt de BPM teruggave regeling te vervallen voor taxi. Maar hoe zit het als ik najaar 2019 een taxi aanschaf ?

De aanspraak op BPM ontstaat pas als aan alle voorwaarden is voldaan, dus de taxi keuring, de blauwe plaat enz. Vervolgens is er vanaf het moment dat de aanspraak ontstaat een termijn van dertien weken om de aanvraag BPM teruggaaf in te dienen. Van belang is dat de aanspraak op teruggaaf uiterlijk ontstaat op 31/12  Daarnaast wijs het ministerie nog op de goedkeuring in artikel 10.3.1. van het Kaderbesluit BPM.

Goedkeuring:

“Ik keur met toepassing van artikel 63 van de AWR (de hardheidsclausule) goed dat in een situatie zoals hierboven beschreven als datum van de aanspraak, de datum tenaamstelling van het kentekenbewijs kan worden genomen indien het moment van tenaamstelling en het moment waarop aan de voorwaarden is voldaan, niet meer dan 14 dagen uit elkaar liggen. Dit geldt zowel voor nieuwe als gebruikte voertuigen”.

Overgangsfase

Naar aanleiding van het besluit tot afschaffing van de BPM teruggaaf zijn er diverse vragen gesteld over de manier waarop in de overgangsfase met de regeling omgegaan moet worden. Na overleg (vanuit KNV) met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst is hierover het volgende te zeggen:

Voor de teruggaven waarvoor de aanspraak op teruggaaf van BPM uiterlijk 31 december 2019 is ontstaan, geldt dat de bestaande teruggaafmogelijkheid wordt gerespecteerd. Op die verleende teruggaven is nog drie jaar lang het bestaande recht van toepassing. Dit betekent dat zolang wordt voldaan aan de voorwaarden en beperkingen voor teruggaaf gedurende de nog niet verstreken duur van de driejaarsperiode, het teruggegeven bedrag aan BPM niet hoeft te worden terugbetaald.

Stel dat BPM-teruggaaf is verleend in 2018 ter zake van een taxi, dan geldt dat deze BPM-teruggaaf niet hoeft te worden terugbetaald mits t/m 2020 wordt voldaan aan de voorwaarden. Mocht deze taxi in 2020 worden overgedragen aan een andere taxiondernemer (en de tenaamstelling dus wijzigt) kan de teruggaaf in stand blijven voor de resterende duur van de driejaarsperiode als wordt voldaan aan de voorwaarden van de zogenoemde doorschuifregeling. De nieuwe kentekenhouder treedt bij inwilliging van het verzoek voor de desbetreffende auto in de plaats van de oude kentekenhouder.

Stel dat een taxiondernemer in 2020 een auto aanschaft uit 2018 waarbij hij geen gebruik kan maken van de doorschuifregeling (omdat er ter zake van deze auto geen BPM-teruggaaf is verleend omdat de auto niet is gebruikt als taxi in 2018 en 2019), geldt dat er geen BPM-teruggaaf mogelijk is.

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?

Subscribe