Ondernemer FAQ

Zijn de BCT-gegevens de basis voor de CAO-controle?

Door de komst van de BCT is de registratie veranderd. Voorheen werden arbeidstijden, pauzes en rusttijden in een werkmap genoteerd en ritgegevens op een rittenstaat. Nu is daar de BCT voor. Zowel SFM als ILT controleren op gebruik van de BCT en de registratie.

Hieronder het antwoord op enkele veelgestelde vragen (in relatie tot de Cao controles door SFM):

1. Als mijn chauffeur de BCT verkeerd heeft bediend, kan ik dat achteraf nog corrigeren? Als de chauffeur zijn dienst heeft afgesloten, kan er geen correctie meer plaatsvinden. De volgende keer dat hij inlogt, kan hij hierover een opmerking plaatsen in de BCT.

2. Controleert SFM de uitbetaalde uren aan de hand van de BCT-gegevens?
In eerste instantie worden de BCT-gegevens betrokken in het onderzoek. Afwijkingen ten opzichte van de vertoning worden besproken. Het is dan ook raadzaam de correcties goed te administreren en te onderbouwen. Deze vormen dan ook een onderdeel van de controle.

3. Op welke wijze kunnen voor een cao-controle de BCT-bestanden aan SFM verstrekt worden? SFM stelt een portal beschikbaar, waarmee de BCT-bestanden geleverd kunnen worden. Meer informatie is te vinden door hier te klikken.

4. Wordt met de komst van de boordcomputer taxi anders door SFM gecontroleerd? Daar waar SFM voorheen handmatig door de dagrittenstaten moest bladeren, kunnen de BCT gegevens nu digitaal bekeken worden. Voor SFM een stuk sneller, maar er verandert verder niets. Nog steeds wordt gekeken of de gewerkte uren conform de CAO Taxivervoer uitbetaald zijn.

Waar kan ik vinden welke taxiondernemers er zijn?

Via de website van Kiwa Register is een overzicht terug te vinden van alle bedrijven in Nederland die een taxivergunning hebben.

Mag ik een vaste ritprijs afspreken met een klant?

Dat mag, ook als de vaste prijs hoger uitvalt dan de ritprijs volgens de meter. Echter, het mag alleen als voorafgaand aan de rit deze vaste prijsafspraak is gemaakt en de klant er dus bewust zelf voor heeft gekozen.

Mag je zelf bepalen welke tarieven je gebruikt?

Dat hangt er van af: in welk deel van de taximarkt ben je actief ? In de zogenaamde opstapmarkt (werken vanaf een standplaats of klanten meenemen die op straat hun hand opsteken voor een taxi) geldt de maximum tariefstructuur. Bekijk de inhoud daarvan eens goed via deze site.

Wat is er nodig om taxiondernemer te worden?

Een inschrijving bij de KvK en een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Daarmee kun je via Kiwa Register een ondernemersvergunningaanvragen.

Per 2020 komt de BPM teruggave regeling te vervallen voor taxi. Maar hoe zit het als ik najaar 2019 een taxi aanschaf ?

De aanspraak op BPM ontstaat pas als aan alle voorwaarden is voldaan, dus de taxi keuring, de blauwe plaat enz. Vervolgens is er vanaf het moment dat de aanspraak ontstaat een termijn van dertien weken om de aanvraag BPM teruggaaf in te dienen. Van belang is dat de aanspraak op teruggaaf uiterlijk ontstaat op 31/12  Daarnaast wijs het ministerie nog op de goedkeuring in artikel 10.3.1. van het Kaderbesluit BPM.

Goedkeuring:

“Ik keur met toepassing van artikel 63 van de AWR (de hardheidsclausule) goed dat in een situatie zoals hierboven beschreven als datum van de aanspraak, de datum tenaamstelling van het kentekenbewijs kan worden genomen indien het moment van tenaamstelling en het moment waarop aan de voorwaarden is voldaan, niet meer dan 14 dagen uit elkaar liggen. Dit geldt zowel voor nieuwe als gebruikte voertuigen”.

Overgangsfase

Naar aanleiding van het besluit tot afschaffing van de BPM teruggaaf zijn er diverse vragen gesteld over de manier waarop in de overgangsfase met de regeling omgegaan moet worden. Na overleg (vanuit KNV) met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst is hierover het volgende te zeggen:

Voor de teruggaven waarvoor de aanspraak op teruggaaf van BPM uiterlijk 31 december 2019 is ontstaan, geldt dat de bestaande teruggaafmogelijkheid wordt gerespecteerd. Op die verleende teruggaven is nog drie jaar lang het bestaande recht van toepassing. Dit betekent dat zolang wordt voldaan aan de voorwaarden en beperkingen voor teruggaaf gedurende de nog niet verstreken duur van de driejaarsperiode, het teruggegeven bedrag aan BPM niet hoeft te worden terugbetaald.

Stel dat BPM-teruggaaf is verleend in 2018 ter zake van een taxi, dan geldt dat deze BPM-teruggaaf niet hoeft te worden terugbetaald mits t/m 2020 wordt voldaan aan de voorwaarden. Mocht deze taxi in 2020 worden overgedragen aan een andere taxiondernemer (en de tenaamstelling dus wijzigt) kan de teruggaaf in stand blijven voor de resterende duur van de driejaarsperiode als wordt voldaan aan de voorwaarden van de zogenoemde doorschuifregeling. De nieuwe kentekenhouder treedt bij inwilliging van het verzoek voor de desbetreffende auto in de plaats van de oude kentekenhouder.

Stel dat een taxiondernemer in 2020 een auto aanschaft uit 2018 waarbij hij geen gebruik kan maken van de doorschuifregeling (omdat er ter zake van deze auto geen BPM-teruggaaf is verleend omdat de auto niet is gebruikt als taxi in 2018 en 2019), geldt dat er geen BPM-teruggaaf mogelijk is.

Hoe zit het met leasen van een taxi en wie moet dat een taxivergunning hebben ?

Bij Operational lease kan de auto op naam van de leasemaatschappij geregistreerd worden. Die hoeft geen taxivergunning te hebben, maar er moet dan wel een ‘verklaring gezamenlijk gebruik’ ingevuld worden, klik hier om die verklaring te vinden.

Bij Financial lease staat de auto op naam van de taxiondernemer, qua vergunning dus geen bijzonderheden. De leasemaatschappij hoeft geen taxivergunning te hebben.

Continue screening op de VOG: hoe werkt dat en wie krijgt eventueel een boete ?

Er wordt na het behalen van de chauffeurskaart op de achtergrond telkens  gecontroleerd of de chauffeur geen aantekening heeft gekregen op de VOG. Hoe werkt dat ?

ILT maakt onderscheid in:

  • SCHORSING: In dat geval schorst ILT met onmiddellijke ingang de kaart waardoor de chauffeur geen taxivervoer mag verrichten. Dit betreft ernstige feiten (misdrijven) en ernstige verkeersdelicten.
  • INTREKKING: Via het proces CST (Continue Screening Taxi) ontvangt ILT maandelijks een lijst van COVOG met chauffeurs welke geen recht meer hebben op VOG Taxi maar wel nog geldige BCT-kaart bezitten. In die gevallen verzoekt ILT KIWA de kaart in te trekken. Dit kan enige tijd duren i.v.m. de inzet van rechtsmiddelen(beroep/bezwaar)

De kaart wordt niet in beslag genomen maar er geldt wel een inleverplicht van de kaarthouder bij schorsing/intrekking. ILT of politie neemt de kaart in namens de Minister.

De chauffeur ontvangt per beschikking een intrekking- of schorsingsbesluit. Waar mogelijk informeert ILT de werkgever dat werknemer niet beschikt over geldige BCT-kaart. In zeer veel gevallen blijft echter ongewis of en wie werkgever is. ILT gaat niet proactief op zoek. De regelgeving AVG en de AP kennen de persoon veel bescherming toe.

Als een loondienstchauffeur niks kenbaar maakt en op de BSN verder rijdt, loopt dan de werkgever ook een risico dat deze bij controle een boete krijgt, of alleen de chauffeur ?

De bekeuring aan de werkgever is optioneel. Vervoerder wordt alleen beboet indien hij in zijn plicht verzaakt. In veel gevallen is de bestuurder ook de vervoerder overigens.

Zorg als werkgever/ondernemer dat je je zorgsysteem zo goed mogelijk afstemt op de risico’s in je bedrijf en blijf hierin proactief. Leg alles goed vast.

In die gevallen waar je als bedrijf als ‘normadressaat of verdachte’ wordt aangemerkt maak dan gebruik van je rechtsmiddelen en beroep je op ‘bemamitoe’ (arbeidstijden) of op juist uitgevoerde zorgplicht (bv. chauffeurskaart).  In beide gevallen kun je met een goed uitgevoerd zorgsysteem dan je punt maken. Uiteraard heeft de rechter het laatste woord.

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe