Overige

 
 

Arbeidsvoorwaarden

Bij het in dienst nemen van een werknemer krijgt een ondernemer/werkgever te maken met sociale wetgeving. Deze is trouwens ook van belang voor een werknemer. Onderstaand overzicht gaat in op de belangrijkste wet- en regelgeving. Voor een compleet overzicht van alle sociale zekerheidswetten, kijk ook eens hier.
 
De arbeidsovereenkomst
Werkgever en werknemer komen tot een individuele arbeidsovereenkomst, die zowel werkgever als werknemer ondertekenen. In deze arbeidsovereenkomst worden in ieder geval persoonlijke gegevens opgenomen, de functie, het aantal te werken uren, de hoogte van het loon en de duur van de arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd/onbepaalde tijd). Er zijn diverse model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar, die via KNV of SFT zijn op te vragen door een mailtje te sturen naar: knvtaxi@knv.nl of info@sociaalfondstaxi.nl.
 
Sommige taxiondernemingen hebben een eigen huishoudelijk reglement (ook wel bedrijfsreglement of bedrijfshandboek genoemd) waarin interne bedrijfsregelingen, huisregels en andere procedures terugkomen. In de arbeidsovereenkomst kan verwezen worden naar zo'n reglement.
 
Let er op dat er ook bepaalde verplichtingen vanuit de Belastingdienst zijn als je personeel aanneemt. Meer weten? Klik dan hier.
 
De collectieve arbeidsovereenkomst
De landelijke ondernemersvereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV Taxi- en Zorgvervoer) heeft samen met vakbonden FNV en CNV een tweetal cao’s afgesloten: de CAO Taxivervoer en de CAO Sociaal Fonds Taxi.
 
Het Sociaal Fonds Taxi (SFT) is door KNV Taxi, FNV en CNV ingericht om toe te zien op naleving van de CAO door werkgevers. Het is een zogenaamde paritaire organisatie: 50% van de bestuursleden wordt benoemd door KNV Taxi, de andere 50% door de beide vakbonden FNV en CNV. SFT controleert elke taxiwerkgever periodiek. Ook geeft SFT een bedrijfsoordeel 'voldoende' of 'onvoldoende' af na een controle. Als een werkgever zich niet houdt aan bepaalde CAO bepalingen, dan moet deze de tekortkomingen herstellen en in sommige gevallen daar bovenop nog 10% extra uitbetalen aan de betreffende werknemers. Overigens kan SFT ook op basis van signalen (van bijvoorbeeld werknemers) besluiten een bepaalde werkgever (extra) te controleren op naleving van de CAO.

De taken en bevoegdheden van SFT komen terug in de CAO SFT. Ook komt in deze tekst terug hoe een ondernemer bezwaar kan maken als deze het met een oordeel van SFT niet eens is. Verder is de regeling overgang vervoerscontract – overgang personeel (ook wel OPOV genoemd) onderdeel van deze CAO. Vervoerscontracten blijven namelijk niet altijd bij dezelfde vervoerder. Door een aanbesteding kan een vervoerscontract in handen komen van een ander taxibedrijf. Voor zo’n situatie is de OPOV regeling ontwikkeld. Hierin staat dat personeel de mogelijkheid krijgt om 'mee te verhuizen’ met een vervoerscontract (min. 75% van het betrokken personeel moet van de nieuwe vervoerder een baanaanbod krijgen). Meer informatie over deze regeling is te vinden door hier te klikken.  
 
De CAO Taxivervoer vervangt de individuele arbeidsovereenkomst niet, maar regelt wel een aantal minimum bepalingen waar werkgever en werknemer zich aan moeten houden. Je kunt dus in de individuele arbeidsovereenkomst hier niet onder gaan zitten. Vaak wordt in de individuele arbeidsovereenkomst verwezen naar de CAO. Klik hier voor een samenvatting van de belangrijkste bepalingen uit de CAO Taxivervoer.

Overige relevante sociale wetgeving
Hieronder vind je een overzicht met andere voor de taxibranche belangrijke sociale wetgeving. Per onderwerp kun je doorklikken voor meer informatie.
  • Wet Werk en Zekerheid (WWZ), meer weten ? Klik hier.
  • Wet Compensatie transitievergoeding, meer weten ? Klik hier.
  • Arbowetgeving, meer weten ? Klik hier.
  • Zieke werknemers, meer weten ? Klik hier.
  • Ongevallenverzekering werknemers, meer weten ? Klik hier.
  • Klokkenluidersregeling en aanpak schijnconstructies, meer weten ? Klik hier.
  • Verlofregelingen, meer weten ? Klik hier.
Sociale partners hebben begin 2019 een digitaal boekje 'Taxibranche en arbeidsrecht: weet hoe het werkt' uitgebracht. Hierin komen veel onderwerpen over relevante sociale wetgeving aan bod. Meer weten ? Klik dan hier.

Taxivervoer naar Duitsland ?
Denk dan ook even aan de sinds 2015 geldende Duitse regels t.a.v. minimumloon. Dat heeft namelijk administratieve consequenties voor u als Nederlandse taxiondernemer. Meer weten ? Klik hier.